Privacy verklaring

Privacy verklaring Ten Westenend BV, 25 mei 2018

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ten Westenend B.V. is statutair gevestigd te Angeren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 10023081, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

www.westenend.nl
Kamervoort 55
6687 LC Angeren
026-3250697

Hans ten Westenend is de Functionaris Gegevensbescherming van Ten Westenend B.V. Hij is te bereiken via info@westenend.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ten Westenend B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons

verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@westenend.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Ten Westenend B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van productinformatie;
 • Het maken van een offerte / orderbevestiging;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ten Westenend B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ten Westenend B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Ten Westenend B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaart zolang er sprake is van een klantrelatie, met een maximum van 2 jaar nadat de laatste levering van een product/dienst is geweest.                 

Orderbevestigingen worden bewaart zolang de garantie termijn van het geleverde product van toepassing is. Deze termijnen zijn variabel en product afhankelijk.   

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ten Westenend B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die naast uw naam en telefoonnummer uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ten Westenend B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Ten Westenend B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten)verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ten Westenend B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te

sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westenend.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ten Westenend B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Ten Westenend B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@westenend.nl

snel contact